Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.wowbyme.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej ako „prevádzkovateľ”) a kupujúceho (ďalej ako „zákazník”). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Prevádzkovateľ obchodu:

WOWBYME s.r.o. , Čajkovského 431/28, 949 11 Nitra, IČO: 53 059 077, DIČ: 2121242607

 

2. Definície pojmov

Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.1.   E-shop. e-shop je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.wowbyme.sk umožňujúci nakupovanie tovaru na uvedenej stránke.

2.2.   Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované e-shopom (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok a uchovávanie histórie prezeraných produktov).

2.3.   Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku, a doručila ju prevádzkovateľovi. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo oprávnený zástupca.

2.4.   Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5.   Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6.   Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.wowbyme.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.wowbyme.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

3. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.    Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu www.wowbyme.sk sú záväzné.

3.2.    Podaním objednávky sa rozumie jej vytvorenie, odsúhlasenie a záväzné potvrdenie zákazníkom, ktorým potvrdzuje a vyhlasuje, že:
a.) sa oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí
b.) sa oboznámil s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s ním súhlasí
c.) bol poučený o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy
d.) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý prevádzkovateľovi kedykoľvek na požiadanie preukázať
e.) všetky ním uvedené údaje sú pravdivé

3.3. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a v nich vyplnenie všetkých údajov označených ako povinných.

3.4. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy podaným zo strany zákazíka.

3.5. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný.

3.6. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie prevádzkovateľa adresované kupujúcemu, v ktorom prevádzkovateľ potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť prevádzkovateľa neznamenajú potvrdenie objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúcemu týmto nevzinká nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok prevádzkovateľa dodať kupujúcemu objednaný tovar do ním určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a prevádzkovateľa. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je prevádzkovateľ povinný prijať.

3.9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3.10. Objednávka zaniká:
a.) odmietnutím objednávky zo strany prevádzkovateľa,
b.) márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

 

4. Kúpna cena tovaru

4.1. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú zobrazené pri vykonaní objednávky ako samostatná položka. Všetky ceny sú uvedené v mene euro s DPH.

4.2. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov s doručením tovaru a spôsobom úhrady tovaru, ktoré kúpna cena tovaru nezahŕňa a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky.

4.5. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii „košík“, a to platba doručovatelovi pri prevzatí tovaru („na dobierku“) alebo platba na bankový účet.

4.6. Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich VOP.

4.7. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti WOWBYME s.r.o. prevádzkujúcej www.wowbyme.sk uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

 

5. Dodacia lehota, doprava a dodanie tovaru

5.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky za podmienky, že zákazník poskytne predávajúcemu všetky podklady, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Štandardne je tovar doručovaný do 7 pracovných dní. Dodacie lehoty sa však môžu líšiť v závislosti od dostupnosti tovaru:

Dostupnosť Dodacia lehota
Na sklade Do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky je tovar zabalený a odoslaný.
Nie je na sklade Tovar nie je momentálne k dispozícii.

5.2. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci aj kupujúci právo objednávku rozdeliť alebo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. V prípade že v čase ostúpenia bude tovar už zo strany zákazníka uhradený, peniaze budú vrátené zákazníkovi späť najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom. V prípade platby kreditnou/debetnou kartou, sa môže doba vrátenia peňazí predĺžiť v závislosti na postupe banky pri stornovaní platby.

5.3. Po skompletizovaní objednávky je tovar pripravený na odoslanie a k zasielanému tovaru bude priložená faktúra. Zásielka je predaná prepravcovi v závislosti od druhu prepravy, ktorý si kupujúci pri objednávke zvolil a bude doručená podľa lehôt uvedených pri zvolenom prepravcovi (za čo zodpovedá prepravca) do miesta dodania.

5.4. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

5.5. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

5.6. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania:
a) Slovenská pošta – balík na poštu (na vybranú pobočku Slovenskej/Českej pošty) do 2-5 pracovných dní od skompletizovania objednávky. Zásielka je uložená 18 kalendárnych dní na zvolenej pošte, kde si ju počas otváracích hodín pobočky kupujúci vyzdvihne.
b) Slovenská pošta kuriér – balík zaslaný na adresu do 2-5 pracovných dní od skompletizovania objednávky. Doručenie zásielky poštovým kuriérom na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky.

5.7. Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Ceny poštovného sú uvedené v euro s DPH a platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a Českú republiku a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie, o čom bude kupujúci vopred informovaný.

5.8. Záväzok spoločnosti Ing. Hana Oriško WOWBYME prevádzkujúcej www.wowbyme.sk dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom zároveň kupujúci obdrží aj účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.9. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti WOWBYME s.r.o. späť, je spoločnosť  WOWBYME s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kým nebola objednávka ešte zaplatená a nebola ešte odoslaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky bez účtovania akýchkoľvek penále. V prípade, že bola objednávka už zaplatená a nebola ešte odoslaná, spoločnosť  WOWBYME s.r.o. vráti zákazníkovi do 14 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom.

6.2. Kupujúci má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť nepoužitý a v originálnom obale v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Ing. Hana Oriško WOWBYME, Čajkovského 431/28  Nitra  94911.

6.3. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.4. Zákazník má povinnosť odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou (list, email), ktorá mu vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

6.5. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.

6.6. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6.7. Spoločnosť WOWBYME s.r.o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a.) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti WOWBYME s.r.o.
b.) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
c.) ak spoločnosť WOWBYME s.r.o.nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
d.) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť WOWBYME s.r.o. tovar nakupuje.

6.8. Odstúpenie WOWBYME s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.

 

7. Záverečné ustanovenia VOP

7.1. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2019 a sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

7.2. Zmeny obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.wowbyme.sk

7.3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

7.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

X